Thứ tư, 1/8/2018 | 12:40 GMT+7

Mốc son lịch sử của “Ngày quốc tế đỏ”

LSVNO – Ngày 1/8 hằng năm là một mốc son chói lọi về huy động công nhân và nhân dân lao động thế giới đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào đấu tranh của các dân tộc, Quốc tế Cộng sản đã là Ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc.

Ngày 1/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1-8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời của ngành Tuyên giáo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2-35176-5b61479dc5dce

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tháng 12/1961. Ảnh tư liệu

Từ sau Cuộc mít tinh ngày 1/8, các Chi bộ Cộng sản tiếp tục tổ chức nhiều hình thức đấu tranh, tuyên truyền để chống khủng bố trắng, ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga... cờ đỏ búa liềm. Từ đó, ngày 1/8 được coi là Ngày thành lập hay còn gọi là Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng. Nhưng trên thực tế, công tác tuyên giáo đã có từ trước khi thành lập Đảng, từ khi Nguyễn Ái Quốc bắt đầu các hoạt động truyền bá con đường cứu nước vào Việt Nam.

Đến năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm là Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. 

Trải qua 88 năm, công tác tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng vào việc hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tư tưởng trong từng giai đoạn cách mạng; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; đấu tranh chống quan điểm sai trái, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; góp phần quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Để từ đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại và phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó, góp phần củng cố, giữ vững trận địa tuyên giáo của Đảng, bảo đảm sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao niềm tin trong Đảng và nhân dân.

Kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8) là dịp để ôn lại và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng, bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo. Đây cũng là động lực to lớn để cán bộ ngành Tuyên giáo phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cán bộ ngành tuyên giáo và đông đảo cán bộ, chiến sĩ hoạt động trên các lĩnh vực tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

88 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân liên tục đấu tranh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng rất coi trọng công tác tư tưởng.Công tác của Đảng đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của Đảng và nhân nhân.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 88 năm qua, cách mạng Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết đại hội đảng các cấp; đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, tin tưởng chắc chắn rằng Ngành Tuyên giáo sẽ làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân.

Kịp thời định hướng công tác tư tưởng, dư luận xã hội, công tác tuyên truyền, hoạt động báo chí, hoạt động văn hóa trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm ở trong nước và quốc tế; góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực xã hội, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Đồng thời tiếp tục cổ vũ những cá nhân, tập thể điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh Sơn