Cục tẩy và cây viết chì LSVNO - Đã có những khi chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa. Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm và bất cứ ai cũng có thể gây ra những tổn thương khoét sâu trong lòng người khác.