Thứ hai, 15/4/2019 | 15:48 GMT+7

Quy định mới nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư

LSVNO - Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BTP (ngày 15/3/2019) về việc “Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư”.

cmnv-5cb443421b928

Thời gian tham gia bồi dưỡng tối thiểu đối với mỗi luật sư là 08 giờ/năm.

Theo đó, thời gian tham gia bồi dưỡng tối thiểu là 08 giờ/năm (thay vì 16 giờ như trước đây). Việc tính quy đổi thời gian tham gia bồi dưỡng và miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng cũng được thể hiện trong Thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019, thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

Riêng trong năm 2019, việc đăng tải Kế hoạch bồi dưỡng năm 2019 trên trang thông tin điện tử của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn luật sư, cơ sở đào tạo nghề luật sư (quy định tại Điều 11 và Điều 12 của Thông tư này) phải được thực hiện trước ngày 14/6/2019.

 PV