“Ba không” có chống được tham nhũng? LSVNO - Khi bàn về việc chống tham nhũng, đa số chúng ta đều tâm đắc với mục tiêu “ba không”, đó là: không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng và không dám tham nhũng. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ áp dụng và phát huy hiệu quả ở những nước phát triển, khi Nhà nước có một hệ thống pháp luật chặt chẽ, đủ sức để kiểm soát được tài sản của toàn xã hội. Trong đó, đặc biệt quan tâm tới việc kiểm soát thu nhập, tài sản của công chức nhà nước và người có chức vụ, quyền hạn.