Ủy ban hay Tòa án ra quyết định buộc thi hành án hành chính? LSVNO - Thực tiễn xét xử án hành chính trong lĩnh vực đất đai chỉ tuyên xử công nhận hoặc không công nhận các quyết định thu hồi đất, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai bị kiện, không tuyên quyền và nghĩa vụ cụ thể của các bên dẫn đến việc chậm hoặc không thể thi bản án hành án chính, trong đó có khăn vướng mắc về thẩm quyền ra quyết định buộc thi hành án hành chính .