Những vấn đề cần lưu ý khi áp dụng án lệ LSVNO - Gần đây, việc công bố và áp dụng án lệ tại nước ta được xem như là một trong những khâu đột phá của của hệ thống tòa án . Bỡi lẽ, từ lâu, việc hướng dẫn xét xử chỉ tồn tại một cách không chính thức dưới các hướng dẫn nghiệp vụ của Tòa án nhân dân tối cao. Tính thống nhất về áp dụng pháp luật trong các trường hợp như thế còn nhiều hạn chế. Đến nay, Tòa án nhân dân tối cao đã có những văn bản chính thức công bố và áp dụng án lệ.