Thứ hai, 15/7/2019 | 14:31 GMT+7

Quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

LSVNO - Ngày 08/7/2019, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đã ký Quyết định số 286/QĐ-VKSNDTC ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính.

an-hc-5d2c2b73c302c

Ảnh minh họa.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính  có VIII chương, 62 điều, quy định về trình tự, thủ tục kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện; kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục sơ thẩm, thủ tục phúc thẩm, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt tại Tòa án nhân dân. Quy định này được áp dụng trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, kể cả vụ án hành chính có yếu tố nước ngoài.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung đã được quy định tại Quy chế Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao và được quy định cụ thể, chi tiết hơn tại Quy định này thì được thực hiện theo Quy định này.

Những nội dung đã được quy định tại Quy chế Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao mà không có trong Quy định này thì thực hiện theo Quy chế Công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đại Hưng