Thứ bảy, 27/1/2018 | 14:26 GMT+7

Thông tư liên tịch về trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án hình sự

LSVNO - Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP (Thông tư liên tịch số 02) quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (BLTTHS) về trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Thông tư liên tịch số 02 có 16 điều quy định việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của viện kiểm sát, tòa án, cơ quan điều tra trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS về trả hồ sơ để điều tra bổ sung, được áp dụng đối với các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.

1ss-5a6c2936a9fec

Ảnh minh họa

Thông tư này quy định cụ thể việc phối hợp thực hiện trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong các trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 245 và điểm a khoản 1 Điều 280 của BLTTHS ; phối hợp thực hiện trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 245 của BLTTHS; phối hợp thực hiện trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 280 của BLTTHS; phối hợp thực hiện trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong các trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 245 và điểm d khoản 1 Điều 280 của BLTTHS; phối hợp thực hiện trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 298 của BLTTHS…

 Trong thời hạn quyết định việc truy tố hoặc chuẩn bị xét xử, viện kiểm sát, tòa án phải nghiên cứu toàn diện hồ sơ vụ án nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung và ra ngay quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung phải ra quyết định bằng văn bản và do người có thẩm quyền ký theo quy định tại các Điều 41, 44 và 45 của BLTTHS. Trong quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung phải ghi số, ngày, tháng, năm và lần trả hồ sơ (thứ nhất hoặc thứ hai). Trong phần nội dung phải ghi cụ thể những vấn đề cần phải điều tra bổ sung, những vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng cần được khắc phục và những căn cứ pháp luật được áp dụng.

Trường hợp phải tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì trong quyết định nêu rõ những vấn đề yêu cầu điều tra bổ sung lần trước chưa được điều tra bổ sung hoặc đã điều tra bổ sung nhưng chưa đạt yêu cầu hoặc từ kết quả điều tra bổ sung làm phát sinh vấn đề mới cần điều tra.

Trường hợp tòa án quyết định trả hồ sơ cho viện kiểm sát để truy tố lại theo quy định tại khoản 3 Điều 298 của BLTTHS thì trong quyết định trả hồ sơ phải nêu rõ tội danh nặng hơn mà tòa án đề nghị viện kiểm sát truy tố lại.

Thông tư liên tịch số 02 có hiệu lực thi hành từ ngày 06/02/2018, thay thế Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC ngày 27/8/2010 hướng dẫn thi hành các quy định của BLTTHS về trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Hồng Hà