Thứ ba, 8/10/2019 | 11:33 GMT+7

Bộ Tài chính sắp công bố công khai định kỳ các đơn vị giải ngân chậm

LSVNO - Ngày 15/10/2019, Bộ Tài chính sẽ công bố số liệu giải ngân các nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ trên website của Bộ. Theo đó, sẽ nêu 3 bộ, ngành và 10 địa phương có tỉ lệ giải ngân chậm nhất trong kỳ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 vào ngày 26/9/2019 vừa qua.

Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (QLN&TCĐN), Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, cơ quan trung ương chủ quản chương trình, dự án; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ về việc công khai số liệu giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

Theo đó, Cục QLN&TCĐN đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương xác nhận số liệu giải ngân vốn nước ngoài của Chính phủ tính đến ngày 15/9/2019 vừa qua.

giainganvon2ufmq-chs-5d9c110dbf136

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cũng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 26/9/2019, Bộ Tài chính cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ số liệu giải ngân vốn nước ngoài của Chính phủ. Qua đó, các số liệu giải ngân này được Bộ Tài chính tổng hợp từ các đề nghị giải ngân của các chương trình, dự án đã được Bộ Tài chính chấp thuận gửi nhà tài trợ (riêng đối với phương thức giải ngân qua tài khoản đặc biệt chỉ tính các đơn rút vốn hoàn vốn chi tiêu từ tài khoản đặc biệt).

Đồng thời, Bộ Tài chính sẽ công khai số liệu giải ngân trên trang điện tử của Bộ Tài chính (địa chỉ: http://mof.gov.vn). Ngoài ra, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương kiểm tra số liệu này, trường hợp có sai khác cần có văn bản chính thức gửi Cục QLN&TCĐN, Bộ Tài chính để xác minh, điều chỉnh trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày công bố.

Mặt khác, nếu quá thời hạn nêu trên mà không có ý kiến đề nghị điều chỉnh bằng văn bản kèm theo căn cứ xác thực được Bộ Tài chính chấp nhận thì các số liệu đã công bố này được coi là căn cứ chính thức để tiếp tục công khai tiến độ giải ngân trong thời gian từ ngày 16/9/2019 đến hết năm nay.

Kể từ ngày 15/10/2019, Bộ Tài chính sẽ thực hiện chế độ báo cáo nhanh 15 ngày về giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ, chi tiết đến từng bộ, ngành chủ quản và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trên cơ sở lập các báo cáo nhanh là số liệu giải ngân “nền” tại thời điểm ngày 15/9/2019, cộng số phát sinh giải ngân “thực” (Bộ Tài chính đã chấp thuận ký đơn rút vốn gửi nhà tài trợ trong kỳ, riêng đối với phương thức giải ngân qua tài khoản đặc biệt chỉ tính các đơn rút vốn hoàn vốn đã chi tiêu từ tài khoản đặc biệt).

Như vậy, các báo cáo giải ngân trong 15 ngày cuối tháng sẽ được Bộ Tài chính tổng hợp kèm theo đánh giá và phân tích một số trường hợp điển hình giải ngân kém, để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo.

Minh Sơn – Ngọc Danh