Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2018
Chủ nhật, 4/11/2018 | 21:07 GMT+7
LSVNO - Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng phải được giữ bí mật; phải lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa; quy định về chữ ký số và chứng thư số; ... là một trong những chính sách mới có h...
Hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp thực hiện thế nào?
Thứ hai, 4/2/2019 | 21:43 GMT+7
LSVNO - Ngày 12/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 119/2018/NĐ – CP. Nghị định này quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản l...
<< 1 >>