Trách nhiệm hình sự của pháp nhân dưới góc độ luật học so sánh
Thứ ba, 9/1/2018 | 08:41 GMT+7
Hiện nay, chế định trách nhiệm hình sự (TNHS) của pháp nhân không chỉ được thiết lập trong luật thực định và trở thành các nguyên tắc cơ bản trong luật hình sự ở các nước có hệ thống pháp luật phát tr...
<< 1 >>