Thẩm quyền của Tòa án theo Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 LSVNO - Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan tư pháp là vấn đề quan trọng trong quá trình cải cách tư pháp ở nước ta và được xác định trong nhiều Nghị quyết, văn kiện từ Đại hội VI của Đảng đến nay. Thẩm quyền xét xử của Tòa án trong vụ án hình sự được quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, Điều 268 - Thẩm quyền xét xử của Tòa án.