Thứ ba, 17/7/2018 | 07:29 GMT+7

Có phải quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

LSVNO - Công ty tôi hiện đang là công ty cổ phần, nay chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn có tiếp nhận toàn bộ về nghĩa vụ thuế và thay đổi tên người đại diện pháp luật. Vậy tôi có phải quyết toán cho công ty cổ phần cũ và bắt đầu mới hoàn toàn cho công ty mới không ạ? Xin cảm ơn luật sư. Bạn đọc T.T. (Hà Nội)

tu-van-5b4d380c3b36d

Ảnh minh họa.

Luật sư tư vấn:

Tại khoản 4 Điều 197 và khoản 3 Điều 198 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định khi chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn: “Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.”

Tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không phải quyết toán: "Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định”.

Như vậy, trong trường hợp của công ty bạn chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn thì công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty cổ phần cũ.

Công ty mới tiếp tục chịu trách nhiệm thực hiện quyết toán thuế theo đúng niên độ kế toán đang thực hiện và nộp các khoản còn phải nộp ngân sách mà công ty cũ còn phải nộp và chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này và xảy ra trường hợp điểm c khoản 1 Điều này, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo