Thứ tư, 7/11/2018 | 13:00 GMT+7

Thế nào là hòa giải thành trong hòa giải ở cơ sở?

LSVNO – Luật sư cho tôi hỏi, thế nào là hòa giải thành khi hòa giải cơ sở? Biên bản hòa giải thành bao gồm những nội dung gì? Xin cảm ơn luật sư! (Bạn đọc T.M.).

 Kết quả hình ảnh cho Hòa giải cÆ¡ sở?

Ảnh minh họa.

Luật sư tư vấn:

Hòa giải ở cơ sở được tiến hành khi có một trong các căn cứ sau đây:

- Một bên hoặc các bên yêu cầu hòa giải;

- Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải;

- Theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy định tại Điều 24 Luật Hòa giải ở cơ sở, hòa giải thành là trường hợp các bên đạt được thỏa thuận. Các bên có thể thỏa thuận lập văn bản hòa giải thành gồm các nội dung chính sau đây:

- Căn cứ tiến hành hòa giải;

- Thông tin cơ bản về các bên;

- Nội dung chủ yếu của vụ, việc;

- Diễn biến của quá trình hòa giải;

- Thỏa thuận đạt được và giải pháp thực hiện;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên;

- Phương thức, thời hạn thực hiện thỏa thuận;

- Chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của hoà giải viên.

Theo quy định tại Điều 25 của Luật Hòa giải ở cơ sở việc thỏa thuận hòa  giải thành được thực hiện:

- Các bên có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận hòa giải thành.

- Trong quá trình thực hiện thỏa thuận, nếu một bên vì sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện được thì có trách nhiệm trao đổi, thỏa thuận với bên kia và thông báo cho hòa giải viên.

Hòa giải viên có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện thỏa thuận hòa giải thành do mình trực tiếp giải quyết; kịp thời thông báo cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Trưởng Ban công tác Mặt trận những vấn đề phát sinh trong quá trình theo dõi, đôn đốc thực hiện ( Điều 26).

Căn cứ theo quy định trên, khi các bên đạt được thỏa thuận thì hòa giải viên lập biên bản hòa giải thành theo các nội dung nêu trên và các bên có trách nhiệm thực hiện thỏa thuận hòa giải thành. Trong quá trình thực hiện thỏa thuận, nếu một bên vì sự kiện bất khả kháng không thể thực hiện được thì có trách nhiệm trao đổi, thỏa thuận với bên kia và thông báo cho hòa giải viên.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo