Thứ sáu, 10/8/2018 | 15:50 GMT+7

Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất trên đất nông nghiệp như nào?

LSVNO - Tôi có khu đất có diện tích khoảng 8.500m2, gồm nhiều thửa đất, trong đó có thửa đất ở nông thôn (ONT) nằm ở trong cùng, giáp kênh, còn lại đều là đất nông nghiệp (HNK và CLN). Thửa đất ngoài cùng giáp đường đi. Từ thửa ngoài vào đến thửa trong cùng ONT dài gần 200m. Tôi muốn làm đường đi (sử dụng riêng) trên các thửa đất nông nghiệp, rộng đủ để ô tô vào đến nhà (trên đất ONT), thì có cần phải xin phép gì hay không?

Nguyễn Minh Long (Ninh Bình)

chuyen-doi-dat-phi-nong-nghiep-sang-dat-o-5b6d50a272c0e

Chuyển mục đích sử dụng đất trên đất nông nghiệp cần làm gì?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo Luật Đất đai 2013 Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất quy định:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Về thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất

Luật Đất đai 2013 Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b) Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

c) Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 55 của Luật này;

d) Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

đ) Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

b) Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn có khu đất có diện tích khoảng 8.500m2, gồm nhiều thửa đất. Trong đó có thửa đất ở nông thôn (ONT) nằm ở trong cùng, giáp kênh; còn lại đều là đất nông nghiệp (HNK và CLN). Nếu bạn muốn xây dựng đường đi trên đất nông nghiệp phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện và phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Căn cứ tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 có quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Với diện tích đất của bạn, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo