Thứ ba, 14/11/2017 | 10:15 GMT+7

Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,39 triệu đồng

LSVNO - Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu.

Theo đó, với 86,56% Đại biểu tán thành, sáng ngày 13/11, Quốc hội thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Trong đó, điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng là một trong những nội dung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 được Quốc hội thông qua.

Kết quả hình ảnh cho Từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,39 triệu đồng

Kết quả biểu quyết.

Cụ thể, theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách Nhà nước năm 2018 là 1.319.200 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách Nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 204.000 tỷ đồng (tương đương 3,7% tổng GDP).

Về điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Nghị quyết quy định giảm dự toán vốn trái phiếu Chính phủ 14.033,79 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng dự toán vốn ngoài nước 14.033,79 tỷ đồng để bố trí dự toán cho các dự án đã giải ngân từ năm 2016 nhưng chưa được bố trí dự toán.

Nghị quyết giao Chính phủ điều hành chi ngân sách Nhà nước theo dự toán được giao; thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ngoài ra, Quốc hội yêu cầu Chính phủ điều hành thận trọng chính sách tài khóa, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán ngân sách nhà nước đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Chính phủ tổ chức thực hiện tốt các luật thuế, phí và lệ phí; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số chính sách pháp luật về thuế theo hướng cơ cấu lại nguồn thu, bảo đảm tính trung lập của thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh,…

Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; đẩy mạnh việc thực hiện khoản sử dụng xe công.

H.Th