Thứ ba, 6/11/2018 | 06:17 GMT+7

Nêu gương - Giải pháp đột phá để xây dựng, chỉnh đốn Đảng

LSVNO - Lãnh đạo bằng sự nêu gương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính là giải pháp “đột phá” của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng ta có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là chú trọng vào sự nêu gương, phòng chống tham nhũng, đề cao vai trò của người đứng đầu. Đây là một bước đổi mới thực sự trong phong cách lãnh đạo của Đảng nhằm tiến tới xây dựng cho được đội ngũ cán bộ lãnh đạo.

 goc-nhin-nguong-5be0cf44bb4e4

Ảnh minh họa.

Người xưa có câu “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, đó là hệ quả tất yếu trong ứng xử của xã hội. Lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng không phải chỉ từ sách vở, không chỉ bằng lời nói mà chính là qua tấm gương của người lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.

Mới đây, Quy định số 08-QĐ/TW của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, do đồng chí Tổng Bí thư ký ban hành đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân rất đồng tình. 

Người đứng đầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phải có nhận thức đúng, đầy đủ để tạo sự đột phá trong nêu cao tính gương mẫu thực hiện, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động từ trên xuống, từ dưới lên, từ trong Đảng đến toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội. Phát huy tính chủ động, tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong chấp hành và thực hiện các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, Nhà nước trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, mẫu mực trong chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. 

Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là chủ trương đúng hướng, được thể hiện trong suốt quá trình triển khai học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, các chỉ thị, nghị quyết gần đây của Đảng chỉ rõ vai trò nêu gương của người đứng đầu, đã làm đảng viên, quần chúng nhân dân rất phấn khởi, mong muốn Đảng ta tiếp tục triển khai thật cụ thể nội dung này, có sự giám sát của các tầng lớp nhân dân. 

Khi cán bộ lãnh đạo thật sự nêu gương thì niềm tin với Đảng ngày càng được nâng cao. Bởi vì sự lan tỏa, ảnh hưởng của người đứng đầu rất quan trọng, tất cả nghị quyết, lời nói là định hướng nhưng bằng hành động, hành vi cụ thể, sự nêu gương, minh bạch trong kê khai tài sản, hiệu quả công tác và các mối quan hệ, nếu người đứng đầu càng cao mà càng nêu gương, càng minh bạch thì sự lan tỏa càng rộng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng ngày càng tăng. 

Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm trong Đảng, quán triệt và thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, thực hiện có hiệu quả việc ký cam kết trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành với cấp trên; lấy kết quả hoạt động thực tiễn làm tiêu chí cơ bản để đánh giá phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên. Tiến hành tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi; phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng.

Nêu gương là một vấn đề rất rộng, nhưng người dân thường quan tâm việc chống tham nhũng, chống quan liêu mệnh lệnh, chống xa rời quần chúng. Do đó người cán bộ, đảng viên phải luôn gắn bó với nhân dân, lắng nghe dân nói, sâu sát, gần gũi quần chúng để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của họ. Đối với cán bộ cấp Trung ương thì trách nhiệm càng cao, việc nêu gương càng lớn và càng phải đi đầu, nói đi đôi với làm, làm nhiều nói ít thì người dân mới kính trọng, nể phục. 

Nêu gương không chỉ là nêu gương về đạo đức mà phải thực hiệu quả công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Bởi lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng không phải chỉ bằng lời nói mà chính là qua tấm gương của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Thực hiện tốt việc nêu gương thì chính sách, nghị quyết của Đảng mới đi vào thực tiễn cuộc sống. Lãnh đạo bằng sự nêu gương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính là giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Như vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác đặt mình vào trong tổ chức, chịu sự quản lý của tổ chức, chấp hành các chế độ, quy định trong sinh hoạt đảng. Khắc phục các hiện tượng ngại sinh hoạt, bỏ sinh hoạt dưới bất kỳ hình thức nào hoặc coi sinh hoạt chỉ là hình thức. Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, mỗi cán bộ, đảng viên cũng phải tự giác, tích cực rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, phong cách lãnh đạo; thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; biết học tập ở mọi lúc, mọi nơi; có ý thức kiên trì rèn luyện thói quen, phương pháp làm việc khoa học, nghiêm túc, cụ thể, tỉ mỉ. Biết tự đánh giá bản thân để lựa chọn con đường, biện pháp rèn luyện phù hợp; có thái độ nghiêm khắc trong tự phê bình, lắng nghe ý kiến nhận xét của quần chúng, cấp trên, cấp dưới về bản thân mình. Tích cực học tập để nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng chính là con đường chắc chắn nhất để mỗi cán bộ, đảng viên chiến thắng sự suy thoái và biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong tình hình hiện nay.

 

Minh Sơn