Thứ năm, 27/9/2018 | 06:50 GMT+7

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh

LSVNO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh.

lct-5bac1aeedcca7

Ảnh minh họa.

Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. Để triển khai thi hành kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, năm 2018 và các năm tiếp theo, Bộ Công Thương chủ trì biên soạn tài liệu phục vụ việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan có liên quan tổ chức quán triệt việc thi hành Luật; tập huấn, tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng chương trình, tài liệu, đưa tin, bài phổ biến, tuyên truyền pháp luật cạnh tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan chủ quản báo chí Trung ương, địa phương chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các cấp xây dựng chương trình, chuyên mục, trang phổ biến, tuyên truyền về pháp luật cạnh tranh, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung và những điểm mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và phù hợp từng đối tượng, địa bàn thông qua việc tổ chức hoặc lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức pháp luật theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Tổ chức rà soát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cạnh tranh; tự mình hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về cạnh tranh. Tổ chức rà soát nội dung các văn bản cá biệt, văn bản chỉ đạo điều hành, chủ trương, chính sách có liên quan tới cạnh tranh, các quyết định hành chính nhằm đảm bảo không chứa đựng các nội dung trái với quy định tại Điều 8 của Luật.

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác triển khai thi hành Luật thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để được hướng dẫn giải quyết và gửi báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ Công Thương để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bảo Anh