Thứ hai, 5/2/2018 | 20:41 GMT+7

Thủ tướng phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

LSVNO - Tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 31/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ trung ương đến địa phương.

Mục tiêu cụ thể đặt ra đến năm 2020 như sau: 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung; đáp ứng kết nối trên 50% các hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương có nhu cầu được kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia; 30% hồ sơ thủ tục hành chính của các địa phương được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; trên 50% hồ sơ thủ tục hành chính cần trao đổi giữa các bộ phận một cửa liên thông được trao đổi qua môi trường mạng; hoàn thành xây dựng hệ thống kết nối liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương để kết nối các hệ thống dịch vụ của các bộ, ngành, địa phương đã sẵn sàng; trên 80% hệ thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên của các địa phương được áp dụng phương án bảo đảm an toàn thông tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cao nhất trên thế giới; 100% dịch vụ công cấp độ 4 có giải pháp xác thực điện tử tập trung; tối thiểu 50% cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giám sát an toàn thông tin mạng; hỗ trợ xây dựng 07 khu CNTT tập trung theo Quyết định 392/2015/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển tối thiểu 03 sản phẩm phần cứng điện tử thuộc lĩnh vực vi mạch và chíp bán dẫn, 06 sản phẩm nền tảng dùng trong cơ quan nhà nước và xã hội, 01 sản phẩm nội dung số phục vụ cơ quan nhà nước.

Đối tượng thụ hưởng của Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 là các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương tham gia Chương trình; các doanh nghiệp, người dân được hưởng lợi từ Chương trình khi đơn giản hóa thủ tục hành chính và được ưu tiên đầu tư trong các khu CNTT tập trung.

PV