Cách tính lương hưu từ năm 2021 đối với lao động nam như thế nào?

27/10/2020 10:57

(LSVN) – Xin cho tôi hỏi cách tính lương đối với lao động nghỉ hưu theo quy định mới của Bộ luật Lao động 2019? Bạn đọc N. Q. hỏi.

Ảnh minh họa.

Theo khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng (quy định hiện hành là từ đủ 60 tuổi).

Vì có sự thay đổi về tuổi nghỉ hưu nên điều kiện hưởng lương hưu của lao động nam từ 01/01/2021 phải đáp ứng đủ từ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) trở lên và đủ tuổi theo quy định sau:

– Lao động nam trong điều kiện bình thường được hưởng lương hưu khi đáp ứng đủ điều kiện đủ từ 60 tuổi 03 tháng; đủ từ 55 tuổi 03 tháng và đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… (theo Điều 54 Luật BHXH 2014 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019).

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu
1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;
b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
Cách tính lương hưu của nam từ năm 2021 thế nào?

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật BHXH 2014, lao động nam nghỉ hưu từ 01/01/2021 trở đi mức lương hưu được tính như sau:

– Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2021 thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 19 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%.

Ví dụ bạn làm việc trong điều kiện bình thường và đến năm 2021 đủ tuổi nghỉ hưu. Tính đến thời điểm nghỉ, bạn có 25 năm đóng BHXH.
Lương hưu hàng tháng của bạn được tính: 19 năm đóng BHXH = 45%
6 năm đóng BHXH còn lại = 6×2% = 12%.
Vậy lương hưu hàng tháng của bạn sẽ bằng 45%+12%= 67% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

– Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam, mức tối đa bằng 75%.

(Lao động nam nghỉ hưu năm 2020 thì mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 18 năm đóng BHXH).

Ví dụ bạn nghỉ hưu trong điều kiện bình thường năm 2022. Tính đến thời điểm nghỉ, bạn có 28 năm đóng BHXH.
Khi đó, mức lương hưu của ông B được tính: 20 năm đóng BHXH = 45%.
8 năm đóng BHXH còn lại = 8×2% = 16%.
Vậy lương hưu hàng tháng của bạn sẽ bằng 45%+16%= 61% mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.

CHI AN