Có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động không?

10/08/2020 16:24

(LSO) – Theo quy định pháp luật, lương tháng 13 (tức là tiền thưởng) sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và còn phải căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm. Việc thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Ảnh minh họa.

Căn cứ Điều 103 Bộ luật Lao động 2012 quy định về tiền thưởng, theo đó: “Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động”.

Về quy chế tiền thường sẽ do người sử dụng lao đông quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở nên quy chế thưởng phụ thuộc vào điều kiện của từng doanh nghiệp mà luật không có một quy định bắt buộc.

Căn cứ Điều 70 Bộ luật Lao động 2012, người lao động có thể tập hợp lại để thỏa thuận về việc tiền thưởng với người sử dụng lao động cho phù hợp. Cụ thể:

Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể
1. Tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp và nâng lương.
2. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, nghỉ giữa ca.
3. Bảo đảm việc làm đối với người lao động.
4. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động; thực hiện nội quy lao động.

Như vậy, theo quy định pháp luật, lương tháng 13 (tức là tiền thưởng) sẽ dựa trên cơ sở thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động thông qua hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và còn phải căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm. Việc thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Do đó, pháp luật không có quy định bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng lương tháng 13 cho người lao động nên việc có bắt buộc phải trả lương tháng 13 hay không cần xem xét lại hợp đồng lao động mà người lao động đã ký với người sử dụng lao động. Người lao động muốn biết mình được thưởng như thế nào, có được thưởng tháng lương thứ 13 hay không thì xem lại hợp đồng lao động của mình ký kết với công ty, thỏa ước lao động tập thể nếu có, nội quy của doanh nghiệp và yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng theo quy định.

THANH THANH