Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thông báo về Nghị quyết họp bất thường lần thứ 70 của Ban Chủ nhiệm

26/08/2020 06:00

(LSO) – Ngày 16/8/2020, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội ban hành công văn số 350/NQ-BCN về Nghị quyết họp bất thường lần thứ 70 Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Ngày 16/8/2020, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội ban hành công văn số 350/NQ-BCN về Nghị quyết họp bất thường lần thứ 70 Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

Theo đó, ngày 16/8/2020, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tiến hành họp phiên họp bất thường thứ 70 với sự có mặt của 09/12 thành viên Ban Chủ nhiệm, vắng mặt có lý do 03 thành viên. Phiên họp do Luật sư Nguyễn Văn Chiến – Chủ nhiệm triệu tập và chủ trì

Cụ thể, sau khi thảo luận, Ban Chủ nhiệm đã Quyết nghị như sau:

1. Công tác chuẩn bị Đại hội: Thông qua các nội dung quyết nghị của Ban tổ chức Đại hội bao gồm các nội dung sau:

1.1. Nhất trí báo cáo về công tác đã thực hiện và kế hoạch tiếp theo của các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội;

1.2. Thống nhất giới thiệu bổ sung ứng cử viên tham gia vào danh sách bầu Hội đồng KTKL nhiệm kỳ X, gồm 05 Luật sư: Luật sư Đỗ Văn Minh – VPLS Đỗ Minh, Luật sư Đỗ Đức Biên – Công ty TNHH Bảo Ngọc, Luật sư Lương Hồng Minh – Công ty luật Vinam Legal, Luật sư Chu Mạnh Cường – VPLS Danh Chính, Luật sư Hoàng Văn Hướng – VPLS Hoàng Hưng. Giao Tiểu Ban Giám sát và Văn phòng Đoàn rà soát tiêu chuẩn của ứng cử viên đảm bảo theo quy định để hoàn thiện phương án nhân sự báo cáo Ban Tổ chức, Ban Chủ nhiệm ký gửi báo cáo cơ quan chức năng phê duyệt;

1.3. Ban Chủ nhiệm thống nhất giới thiệu 03 Luật sư vào danh sách chức danh Chủ nhiệm nhiệm kỳ X, lấy tín nhiệm giới thiệu bằng hình thức bỏ phiếu kín: Kết quả: Luật sư Đào Ngọc Chuyền: 03/09; Luật sư Nguyễn Văn Chiến: 03/09; Luật sư Trần Đình Triển: 05/09.

1.4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 05 người: Luật sư Lê Đức Bính, Luật sư Nguyễn Thế Chiến, Luật sư Trần Đình Triển, Luật sư Nguyễn Thị Kim Thanh, Luật sư Đào Ngọc Chuyền. Tổ Thư ký Đại hội gồm 02 người: Luật sư Hoàng Trọng Thạch và Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hải.

1.5. Thống nhất làm phù hiệu cho các Đại biểu tham dự Đại hội nhiệm kỳ X Đoàn Luật sư TP. Hà Nội.

1.6. Giao Tiểu Ban Văn Kiện và Văn phòng Đoàn hoàn thiện Đề án, Phương án nhân sự các văn kiện Đại hội trên cơ sở các nội dung Ban Chủ nhiệm đã quyết định thông qua tại các phiên họp, báo cáo Trưởng Ban Tổ chức, Chủ nhiệm ký trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thành lập Ban Điều hành dự án thay Ban Dự án 192:

Nhất trí đề xuất của văn phòng về việc thành lập Ban điều hành dự án đầu tư xây dựng trụ sở Đoàn Luật sư Hà Nội (lâm thời) thay Ban Dự án192. Phân công Luật sư Đào Ngọc Chuyền là Trưởng ban phụ trách và chịu trách nhiệm khẩn trương tiến hành; Luật sư Lê Đức Bính và Luật sư Trần Đình Triển là Phó Trưởng ban; Luật sư Nguyễn Huy Thiệp; Luật sư Huỳnh Phương Nam, Luật sư Lê Trung Sơn, Luật sư Nguyễn Hoàn là Thành viên. Luật sư Đào Ngọc Chuyền đề xuất giới thiệu bổ sung thêm nhân sự của Ban để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Giao Văn phòng Đoàn dự thảo Quyết định thành lập Ban điều hành dự án đầu tư xây dựng trụ sở Đoàn Luật sư Hà Nội (lâm thời) bao gồm chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Ban trình Ban Chủ nhiệm thông qua.

Giao Luật sư Đào Ngọc Chuyền và Văn phòng liên hệ làm việc, ký kết, thực hiện hợp đồng tư vấn với đơn vị có chức năng đo đạc, cắm mốc giới và đơn vị tư vấn đầu tư dự án xây dựng trụ sở Đoàn Luật sư Hà Nội, báo cáo Ban Chủ nhiệm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt

3. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chủ nhiệm:

Thông qua kiểm điểm của Ban Chủ nhiệm trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chủ nhiệm. Giao Tiểu Ban văn kiện tổng hợp, tiếp thu các ý kiến hoàn thiện báo cáo trình Ban Chủ nhiệm thông qua.

4. Bỏ cụm từ “có căn cứ” tại Điều 2 của Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tài chính. 

Phiên họp Bất thường Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội lần thứ 70 đã được 09/09 thành viên Ban Chủ nhiệm có mặt tại phiên họp nhất trí biểu quyết thông qua.

LÂM HOÀNG

Tin mới