Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành Nội quy kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư

18/11/2020 06:16

(LSVN) – Ngày 27/10/2020, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-HĐKT về việc Ban hành Nội quy kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư.

TS. LS. Phan Trung Hoài – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra KQTSHNLS phát biểu tại Lễ khai mạc KQTSHNLS đợt 2 năm 2019 khu vực phía Nam.

Theo đó căn cứ Luật Luật sư; Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư; Quyết định số 132/QĐ-LĐLSVN ngày 08/10/2020 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sư hành nghề Luật sư đợt 2 năm 2020; ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 2 năm 2020. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định ban hành nội quy kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 2 năm 2020.

Nội quy kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 2 năm 2020 được áp dụng trong quá trình tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 2 năm 2020.

Các thành viên Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư, thành viên Ban giúp việc của Hội đồng kiểm tra, các cá nhân, đơn vị liên quan và các thí sinh tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 2 năm 2020 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nội quy kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư được ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐKT ngày 27/10/2020 của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư đợt 2/2020. Trong đó, nội quy với các nội dung cụ thể như: quy định đối với thí sinh tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư; xử lý vi phạm đối với thí sinh; quy định đối với thành viên Hội đồng kiểm tra; quy định chung đối với thành viên Ban Coi thi và Ban Chấm thi thực hành; quy định đối với thành viên Ban Coi thi, quy định đối với thành viên Ban Chấm thi thực hành; xử lý vi phạm đối với thành viên Ban Coi thi và Ban Chấm thi thực hành; quy định đối với thành viên Ban Chấm thi viết, Ban Phúc tra; quy định đối với Ban Phách; quy định đối với thành viên Ban Thư ký; chế độ thông tin liên lạc; xử lý vi phạm đối với thành viên Hội đồng kiểm tra, Ban giúp việc cho Hội đồng kiểm tra.

Ảnh minh họa.

Đáng chủ ý là quy định về xử lý vi phạm đối với thí sinh tại Điều 2 Nội quy. Theo đó, thí sinh vi phạm nội quy, quy định pháp luật đều phải lập biên bản có chữ ký của Giám thị Coi thi. Trong trường hợp cần thiết, biên bản có thêm chữ ký của đại diện Hội đồng kiểm tra, Trưởng Ban Coi thi, Trưởng hoặc Phó Ban Thư ký. Tùy theo mức độ vi phạm, thí sinh sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:

– Khiển trách áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

 • Mang vào phòng kiểm tra điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính điện tử có thẻ nhớ và soạn thảo được văn bản hoặc các phương tiện thu phát khác, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa thông tin có thể sử dụng để làm bài kiểm tra; vũ khí, các hóa chất độc hại, các chất gây cháy, nổ, bia, rượu và vật dụng khác ngoài các tài liệu, vật dụng quy định tại khoản 2 Điều 29 Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư;
 • Hút thuốc trong phòng kiểm tra;
 • Ngồi không đúng số báo danh;
 • Mang tài liệu bị cấm vào phòng thi;
 • Hết thời gian làm bài kiểm tra mà vẫn viết thêm;
 • Không nộp lại đề kiểm tra cho giám thị coi thi;

Hình thức kỷ luật khiển trách do thành viên Ban Coi thi lập biên bản, báo cáo Trưởng Ban Coi thi quyết định và công bố công khai tại phòng kiểm tra. Thí sinh bị khiển trách ở môn kiểm tra nào sẽ bị trừ 25% số điểm của môn đó.

– Cảnh cáo áp dụng đối với thi sinh vi phạm một trong các lỗi:

 • Có hành vi tái phạm khi đã bị khiển trách;
 • Quay cóp bài kiểm tra hoặc trao đổi giấy nháp, giấy kiểm tra cho nhau;
 • Trao đổi trong phòng kiểm tra (trong thời gian làm bài hoặc hết thời gian làm bài mà chưa nộp bài cho giám thị coi thi);
 • Bài kiểm tra có đánh dấu bài.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo do thành viên Ban Coi thi lập biên bản, báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định và công bố công khai tại phòng kiểm tra. Thí sinh bị cảnh cáo ở môn kiểm tra nào thì sẽ bị trừ 50% số điểm của môn đó.

Riêng đối với trường hợp bài thi đánh dấu bài thi Trưởng Ban Chấm thi viết đề xuất trừ 50% số điểm của môn thi đó để Chủ tịch Hội đồng kiểm tra quyết định.

– Đình chỉ kiểm tra áp dụng đối với thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

 • Đối với môn thi viết: Vào muộn sau 15 phút (Mười lăm phút) kể từ khi công bố đề kiểm tra;
 • Đối với môn kiểm tra thực hành: Vào muộn sau 30 phút (Ba mươi phút) kể từ khi Giám thị gọi vào phòng kiểm tra theo thứ tự được Hội đồng kiểm tra thông báo trong danh sách số báo danh và Bàn thi vấn đáp mà không có lý do chính đáng;
 • Tái phạm khi đã bị cảnh cáo;
 • Sử dụng tài liệu bị cấm trong phòng kiểm tra;
 • Có hành vi cố ý gây rối trật tự, gây mất an toàn trong phòng kiểm tra;
 • Có các hành vi khác vi phạm nghiêm trọng quyết định, nội quy kiểm tra và các quy định khác có liên quan của Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư.

Hình thức đình chỉ kiểm tra do thành viên Ban Coi thi lập biên bản, tịch thu tài liệu (đối với trường hợp sử dụng tài liệu bị cấm trong phòng kiểm tra), báo cáo Chủ tịch Hội đồng kiểm tra và công bố ngay tại phòng kiểm tra. Thí sinh bị xử lý bằng hình thức đình chỉ kiểm tra thì không được tiếp tục tham dự bài kiểm tra tiếp theo và bị hủy kết quả các bài đã kiểm tra. Chủ tịch Hội đồng kiểm tra có thẩm quyền quyết định hình thức kỷ luật đình chỉ liểm tra.

Trường hợp đình chỉ kiểm tra đối với thí sinh “Có các hành vi khác vi phạm nghiêm trọng quyết định, nội quy kiểm tra và các quy định khác có liên quan của Thông tư số 19/2013/TT-BTP…” nêu trên, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra do Hội đồng kiểm tra quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến của các thành viên Hội đồng kiểm tra.

– Hủy bỏ kết quả kiểm tra áp dụng đối với thí sinh phát hiện đánh tráo bài kiểm tra, kiểm tra hộ, làm kiểm tra trên giấy khác với giấy dùng cho kỳ kiểm tra do Hội đồng quy định hoặc đã bị xử lý kỷ luật ở bài kiểm tra trước, nhưng bài kiểm tra sau vẫn cố tình vi phạm nội quy đến mức cảnh cáo.

Trường hợp thí sinh tham dự Kỳ kiểm tra bị phát hiện trong thời gian tập sự, thuộc một trong các trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề Luật sư quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư hoặc có hành vi vi phạm khoản 3 Điều 14 Luật Luật sư, Hội đồng kiểm tra áp dụng hình thức đình chỉ và hủy bỏ kết quả kiểm tra của thí sinh vi phạm.

– Nếu thí sinh vi phạm ở mức độ nghiêm trọng, cố ý gây mất an toàn trong phòng kiểm tra thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Các trường hợp thí sinh vi phạm nội quy kiểm tra phải lập biên bản thì 02 giám thị phòng kiểm tra và thí sinh phải ký vào biên bản. Sau khi lập biên bản và công bố công khai tại phòng kiểm tra, giám thị 1 phòng kiểm tra phải báo cáo ngay với Trưởng Ban Coi thi.

Thí sinh có quyền tố giác những người vi phạm nội quy, các quy định về kiểm tra kết quả tập sự hành nghề Luật sư cho giám thị, Trưởng Ban Coi thi hoặc Hội đồng kiểm tra.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (27/10/2020).

TRÀ MY