Nghị quyết phiên họp lần thứ 72 Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

18/10/2020 11:19

(LSVN) – Ngày 14/10/2020, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội tiến hành họp phiên họp lần thứ 72 với sự có mặt của 09/12 thành viên Ban Chủ nhiệm, vắng mặt có lý do 03 thành viên. Phiên họp do Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội triệu tập và chủ trì.

Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX (2013 – 2018).

Sau khi thảo luận Ban Chủ nhiệm quyết nghị các vấn đề quan trọng như công tác chuẩn bị Đại hội, công tác kiểm tra tài chính nhiệm kỳ IX Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, công tác của Văn phòng Đoàn.

Công tác chuẩn bị Đại hội

– Thống nhất thông qua nội dung Đề án Đại hội và Phương án xây dựng nhân sự được sửa đổi, bổ sung ngày 09/10/2020 sau khi tiếp thu ý kiến theo văn bản số 314/BTV-LĐLSVN ngày 03/10/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và văn bản số 2619a/STP-BTTP ngày 28/9/2020 của Sở Tư pháp TP. Hà Nội. Riêng mục 5 phần II trong văn bản số 413/BTV-LĐLSVN, Ban Chủ nhiệm không biểu quyết.

– Đồng ý đề xuất của Trưởng Tiểu ban Giám sát về việc chuyển hồ sơ của bà Phan Thị Hương Thùy tố cáo Luật sư Nguyễn Văn Chiến cho tiểu ban giám sát rà soát theo thẩm quyền về tiêu chuẩn nhân sự ứng cử viên danh sách bầu Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhiệm kỳ X.

Công tác kiểm tra tài chính nhiệm kỳ IX Đoàn Luật sư TP. Hà Nội

Thống nhất giao Tổ Kiểm tra tài chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Tổ trên cơ sở kiểm tra, xem xét các khoản thu, hợp lệ và chưa hợp lệ trong nhiệm kỳ theo Quy chế tài chính của Đoàn và Nghị quyết của Ban chủ nhiệm. Lập báo cáo kiểm tra thực trạng thực tế tài chính của Đoàn và báo cáo Ban Chủ nhiệm.

Công tác của Văn phòng Đoàn

Nhất trí Tờ trình chủ trương in lịch 2021 của Văn phòng Đoàn, số lượng 3000 cuốn lịch treo tường. Thống nhất mẫu quà tặng bằng chất liệu pha lê có hình bản đồ Việt Nam cho Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhiệm kỳ X,…

Phiên họp Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hà Nội lần thứ 72 đã được 09/09 thành viên Ban chủ nhiệm co mặt tại phiên họp nhất trí biểu quyết thông qua.

THANH THANH

Tin mới