Thay đổi mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo Nghị định 122/2020/NĐ-CP

16/10/2020 22:44

(LSVN) – Nghị định 122/2020/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành có hiệu lực ngày 15/10/2020 quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội. Nguồn: Internet

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 122/2020/NĐ-CP nêu trên, mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT. Kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020, doanh nghiệp và cơ quan đăng ký kinh doanh sử dụng các biểu mẫu ban hành kèm theo Nghị định này để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Khoản 4 điều 10 Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về điều khoản thi hành như sau:
Điều 10: Điều khoản thi hành:

4. Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các Phụ lục từ I-1 đến I-5 và Phụ lục II-11 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 3 Nghị định 122/2020/NĐ-CP, khi phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp thì cơ quan đăng ký kinh doanh là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Lưu ý:

– Nếu doanh nghiệp đã đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Nghị định về đăng ký doanh nghiệp và Nghị định này thì không phải khai trình việc sử dụng lao động theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 03/2014/NĐ-CP.

– Nếu doanh nghiệp, chi nhánh đã đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định này thì không phải đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 và khổ thứ 2 khoản 2 Điều 8 Nghị định 51/2010/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi các khoản 3, 4 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP.

Điểm thay đổi lớn nhất được quy định tại Nghị định 122 là có quy trình phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn. Để phục vụ cho việc thay đổi này, Chính phủ đã ban hành mẫu Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp mới để thay thế cho các mẫu trước đây.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải nội dung Nghị định số 122/2020/NĐ-CP và các Phụ lục ban hành kèm theo, Công văn số 117/ĐKKD-NV ngày 15/10/2020 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP. Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp nghiên cứu và thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn nêu trên từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

TUỆ MẪN

Tin mới