Tiêu chuẩn để bổ nhiệm hiệu trưởng trường Đại học

21/05/2020 14:49

(LSO) – Hiệu trưởng là chức vụ của người đứng đầu các tổ chức, cơ sở giáo dục, là người chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục tại trường học. Do cơ quan, cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm đối với trường công lập, công nhận đối với trường tư thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc công nhận Hiệu trưởng của cấp có thẩm quyền. Những người đảm nhiệm chức vụ này cần phải là những cá nhân tiêu biểu đáp ứng được những điều kiện bổ nhiệm theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/11/2018 Quốc hội đã ban hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018 (gọi tắt là Luật số 34/2018/QH14) nhằm quy định chi tiết về tiêu chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học.

Hiệu trưởng trường đại học, giám đốc đại học (gọi chung là hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học) là người chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định và được cơ quan quản lý có thẩm quyền công nhận; hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học tư thục, cơ sở giáo dục đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học do hội đồng trường, hội đồng đại học quyết định trong phạm vi nhiệm kỳ của hội đồng trường, hội đồng đại học.

Trước hết, về điều kiện chung, để được bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng phải đáp ứng những điều kiện chung khi bổ nhiệm viên chức quản lý được quy định Tại Điều 27 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, quy định việc bổ nhiệm viên chức quản lý phải căn cứ vào nhu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập và các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

– Đạt tiêu chuẩn của chức vụ quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Ở mỗi cấp học thì điều kiện để được bổ nhiệm là khác nhau, vì thế theo quy định của từng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền các ứng viên cần phải đạt tiêu chuẩn đó.

– Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác minh rõ ràng; có bản kê khai tài sản theo quy định.

– Phải đảm bảo trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo quy định tại quyết định 5099/QĐ-BGDĐT thì tuổi bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo lần đầu không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ, tính đến tháng thực hiện quy trình bổ nhiệm. Công chức, viên chức đã thôi giữ chức vụ lãnh đạo, sau một thời gian công tác, nếu được xem xét để bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo thì điều kiện về tuổi phải ít nhất còn đủ thời gian công tác một nhiệm kỳ.

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao chứng minh qua các hồ sơ khám sức khỏe của bệnh viện

– Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 20 Luật Giáo dục Đại học sửa đổi năm 2018 quy định cụ thể tiêu chuẩn để được bổ nhiệm là hiệu trường cơ sở giáo dục Đại học như sau:

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có trình độ tiến sĩ;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Có uy tín khoa học và kinh nghiệm quản lý giáo dục đại học;

– Độ tuổi đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật;

– Đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể của hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học.

THANH LOAN