Video: Quân đội khử trùng 2 bệnh viện ở Đà Nẵng

27/07/2020 13:06

Khuya 26/7, Quân khu 5 điều động xe đặc chủng cùng hơn 100 chiến sĩ của Tiểu đoàn hóa học phun hóa chất khử trùng Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo zing