Chủ nhật, 18/8/2019 | 17:10 GMT+7

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thực hiện thế nào?

LSVNO – Xin hỏi luật sư, trường hợp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không thực hiện thì cổ đông nhận chuyển nhượng có quyền sở hữu cổ phần nữa không? (Bạn đọc M.C.).

Luật sư tư vấn:

cn-5d5923f546f63

Ảnh minh họa.

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về chuyển nhượng cổ phần thì:

 “1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.”

Như vậy, theo quy định trên thì cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp hạn chế theo quy định của pháp luật, phương thức chuyển nhượng có thể chuyển nhượng thông qua hợp đồng hoặc thông qua giao dịch thị trường chứng khoán.

 Theo quy định tại khoản 4 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2014, cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán. Để trở thành cổ đông của công ty thì phải đáp ứng hai điều kiện, đó là cổ đông đã thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần, và  thông tin của cổ đông ghi nhận vào sổ đăng ký cổ đông.

Tuy nhiên, theo thông tin bạn cung cấp thì hợp đồng chuyển nhượng không thực hiện nên người nhận cổ phần chưa đáp ứng  đủ 2 điều kiện trên, vì vậy không có quyền sở hữu  trong công ty cổ phần.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo