Hành pháp thời Đinh Tiên Hoàng - Một góc nhìn LSVNO - Năm Nhâm Ngọ (1042), Luật Hình thư được ban hành, được xem là bộ luật thành văn đầu tiên của nước Việt. Trước đó, đa phần ý kiến của các nhà nghiên cứu luật học, sử học cho rằng, nước Việt chưa có luật thành văn. Vậy lúc ấy, chính quyền cai trị thần dân như thế nào? Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi giới hạn chủ đề ở việc hành pháp của Đinh Tiên Hoàng (968 - 979) khi luật thành văn chưa được ban hành, để qua đó, ta có một cảm nhận về việc thực hành luật pháp nước Việt khi chưa có luật chính thức bằng văn bản.