Thứ ba, 27/11/2018 | 06:12 GMT+7

Có được khởi kiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết khiếu nại kỷ luật luật sư?

LSVNO - Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định số 2797/QĐ-BTP v/v giải quyết khiếu nại của ông Võ An Đôn. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Võ An Đôn. Giữ nguyên hình thức kỷ luật "Xóa tên khỏi danh sách Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên" tại Quyết định xử lý kỷ luật số 01/QĐKL-ĐLS ngày 26/11/2017 của Ban chủ nhiệm (BCN) Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên và Quyết định giải quyết khiếu nại số 50/QĐ-BTV ngày 21/5/2018 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

>>>Bộ Tư pháp không chấp nhận khiếu nại của cựu Luật sư Võ An Đôn

 img-4336-5bfc7d80c384d

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Vấn đề pháp lý đặt ra từ vụ việc cụ thể này là Quyết định giải quyết khiếu nại (về kỷ luật luật sư) của Bộ trưởng Bộ Tư pháp có được coi là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính? Đối tượng bị kỷ luật xóa tên có quyền khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp?

Theo quy định hiện hành, luật sư có hành vi vi phạm quy định của Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn luật sư, Quy tắc đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư và các quy định khác của Liên đoàn, Đoàn luật sư thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức khiển trách; cảnh cáo; tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư từ 6 tháng đến 24 tháng. Hình thức kỷ luật nặng nhất là “Xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư”.

Về thủ tục khiếu nại, luật sư bị xử lý kỷ luật xóa tên có quyền khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của BCN Đoàn Luật sư. Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết định kỷ luật của BCN Đoàn luật sư. Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Thời hạn giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ Tư pháp là 30 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại. Quyết định của Bộ trưởng Bộ tư pháp có hiệu lực từ ngày ký.

Theo Luật Luật sư và Luật Tố tụng hành chính hiện hành, các Quyết định xử lý kỷ luật luật sư của BCN Đoàn Luật sư và Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam là quyết định của tổ chức xã hội nghề nghiệp nên không được xác định đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Thực tiễn giải quyết vụ án hành chính, TAND TP. Hà Nội  đã trả lại đơn khởi kiện của Luật sư Phan Thị Hương Thủy khởi  kiện quyết định của BCN Đoàn Luật sư TP. Hà Nội v/v kỷ luật xóa tên luật sư .

Thông báo trả lại đơn và quyết định giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn của TAND TP. Hà Nội đều khẳng định: “Quyết định kỷ luật của BCN Đoàn Luật sư không phải đối tượng khởi kiện theo Luật Tố tụng hành chính… Theo đó,  luật sư bị kỷ luật chỉ được quyền khiếu nại theo quy định của Luật Luật sư”.

Tuy nhiên, đối với Quyết định giải quyết khiếu nại của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tư pháp có được coi là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính hay không hiện đang có nhiều ý kiến khác nhau. Cụ thể, có ý kiến cho rằng, Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp giải quyết khiếu nại liên quan đến luật sư, đây là quyết định hành chính của người có thẩm quyền quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư được quy định tại điểm h Điều 83 Luật Luật sư, Luật Khiếu nại 2011 và Nghị định 96/2017 ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp…  Vì vậy, quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong lĩnh vực quản lý nhà nước về luật sư là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

Quan điểm khác xuất phát từ hoạt động thực tiễn thi hành Luật Luật sư: Từ khi có Luật Luật sư đến nay, Tòa án chưa thụ lý vụ án hành chính đối với quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp v/v giải quyết khiếu nại kỷ luật luật sư, bởi  lẽ, theo Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam thì quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp giải quyết khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo đó, đối tượng bị kỷ luật và các cá nhân tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định có hiệu lực. Do đó, quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong trường hợp này không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo thủ tục tố tụng hành chính.

Thiết nghĩ các cơ quan có thẩm quyền cần có văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật thống nhất, đảm bảo quyền khiếu nại và khởi kiện của các đối tượng điều chỉnh theo Luật Luật sư, Luật Khiếu nại và Luật Tố tụng hành chính.

LS Hồng Hà