Đất thuê có được thế chấp không?

15/10/2020 15:32

(LSVN) – Tôi có thuê một mảnh đất của Nhà nước trong thời hạn 30 năm, trả tiền hàng năm, được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy, tôi có thể thế chấp hay không? Nếu được thì căn cứ vào văn bản nào và thủ tục ra sao? Bạn đọc D. K. hỏi.

Ảnh minh họa.

Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những quyền của người sử dụng đất được pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai 2013. Cụ thể:

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất
1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Quyền thế chấp quyền sử dụng đất của người sử dụng đất đối với đất thuê trả tiền hàng năm được quy định cụ thể tại điểm đ khoản 2 Điều 179 Luật Đất đai 2013 như sau:

“đ) Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;”.

Như vậy, theo quy định này hộ gia đình, cá nhân thuê đất trả tiền hàng năm có quyền thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê mà không được thế chấp quyền sử dụng đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo
Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An