Danh mục dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh chưa công khai là bí mật nhà nước độ Mật

30/10/2020 00:25

(LSVN) – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1441/QĐ-TTg ngày 23/9/2020 ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê. Theo đó, danh mục dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh chưa công khai là bí mật nhà nước độ Mật.

Ảnh minh họa.

Tại Điều 1 quy định bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Kế hoạch đầu tư, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trong phòng thủ đất nước cấp chiến lược, chiến dịch, cấp bộ, ngành.

Bí mật nhà nước độ Mật gồm:

– Kế hoạch đầu tư, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trong phòng thủ đất nước cấp chiến thuật.

– Danh mục dự án, báo cáo thuyết minh về đầu tư công, phân bổ ngân sách thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa công khai.

– Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội chưa công khai.

– Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa công khai.

– Quyết định phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án tại nước ngoài của Bộ Ngoại giao chưa công khai.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/9/2020.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

THANH THANH