Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề Luật sư

01/10/2020 19:56

(LSO) – Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề Luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề Luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định là một trong những điều kiện để thành lập tổ chức hành nghề Luật sư.

Ảnh minh họa.

Căn cứ Điều 32 Luật Luật sư quy định hình thức tổ chức hành nghề luật sư, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư.

Theo đó, tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:

– Văn phòng luật sư;

– Công ty luật.

Tổ chức hành nghề Luật sư được tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện thành lập tổ chức hành nghề Luật sư:

– Luật sư thành lập hoặc tham gia thành lập tổ chức hành nghề Luật sư phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề Luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức theo quy định của Luật này;

– Tổ chức hành nghề luật sư phải có trụ sở làm việc.

Một Luật sư chỉ được thành lập hoặc tham gia thành lập một tổ chức hành nghề Luật sư. Trong trường hợp Luật sư ở các Đoàn luật sư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có thể lựa chọn thành lập và đăng ký hoạt động tại địa phương nơi có Đoàn Luật sư mà một trong các luật sư đó là thành viên.

Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, các Luật sư thành lập, tham gia thành lập tổ chức hành nghề luật sư không phải là thành viên của Đoàn luật sư nơi có tổ chức hành nghề Luật sư phải chuyển về gia nhập Đoàn Luật sư nơi có tổ chức hành nghề Luật sư hoặc chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 20 của Luật này.

Trình tự thực hiện

– Tổ chức hành nghề Luật sư điền thông tin theo mẫu Giấy đề nghị đăng ký hoạt động , chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính (bộ phận một cửa) – Sở Tư pháp.

– Cán bộ một cửa tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định pháp luật: tiếp nhận; ghi phiếu hẹn trả kết quả; vào sổ tiếp nhận
  • Trường hợp hồ sơ còn thiếu, chưa đúng thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ, bổ sung
  • Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền của đơn vị thì hướng dẫn tổ chức tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định

– Bộ phận một cửa chuyển hồ sơ tới phòng Quản lý hành nghề Luật sư xử lý theo đúng quy định.

– Phòng Quản lý các tổ chức hành nghề Luật sư tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành giải quyết theo quy định.

Trong quá trình giải quyết nếu thấy hồ sơ cần bổ sung hoặc tiến hành xác minh làm rõ thì thông tin kịp thời cho Bộ phận một cửa để thông báo tới tổ chức có yêu cầu được biết.

– Phòng Quản lý hành nghề Luật sư trả kết quả cho tổ chức có yêu cầu theo phiếu hẹn trả kết quả.

THANH THANH