Tổng quan về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư trong quan hệ với đồng nghiệp

(LSO) – Quan hệ với đồng nghiệp một mặt tự thân nhu cầu giao lưu, bày tỏ, trao đổi giữa Luật sư với Luật sư, mặt khác đây là nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy … Đọc tiếp Tổng quan về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư trong quan hệ với đồng nghiệp