Người nước ngoài có được chuyển nhượng nhà ở cho nhau?

09/10/2020 10:49

( LSO) – Bạn tôi có quốc tịch nước ngoài đã mua 01 căn hộ tại TP. HCM. Hợp đồng mua bán ký trực tiếp với chủ đầu tư. Nay bạn tôi về nước nên muốn chuyển nhượng lại căn hộ này cho 1 người nước ngoài khác. Vậy, bạn tôi và người mua có thể giao kết văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà được không? Bạn đọc G. hỏi.

Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quy định:

“2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 7 của Nghị định này và chỉ được nhận thừa kế, nhận tặng cho nhà ở của hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận tặng cho nhà ở của tổ chức trong số lượng nhà ở theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở được phép sở hữu; trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài được tặng cho, được thừa kế nhà ở tại Việt Nam nhưng không thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì giải quyết theo quy định tại Điều 78 của Nghị định này.

Đồng thời, tại Khoản 1 Điều 32 Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 99/2015/NĐ-CP cũng quy định:

“Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác khi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Theo đó, người mua sẽ chỉ được mua nhà của bạn ông nếu như người mua là người nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam và chỉ được mua nhà trước khi bạn ông hết hạn sở hữu nhà ở đối với ngôi nhà này.

Theo quy định của pháp luật thì do bạn ông đã kí hợp đồng mua bán với chủ đầu tư mà chưa nhận bàn giao nhà ở nên bạn ông có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho người khác.

HƯƠNG LAN