Từ năm 2021, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương

21/05/2020 19:03

(LSO) – Từ năm 2021, chính sách tiền lương có những thay đổi theo hướng: bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương hiện nay và thay thế bằng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

Từ năm 2021, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương

Cải cách chính sách tiền lương

Nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong cách chi trả lương hiện nay, từ năm 2021, chính sách tiền lương có những thay đổi theo hướng: bãi bỏ mức lương cơ sở, hệ số lương hiện nay và thay thế bằng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

Xây dựng bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo thay thế bảng hiện nay, đảm bảo tiền lương mới không thấp hơn mức lương hiện hưởng.

Bãi bỏ cũng như gộp nhiều khoản phụ cấp,…

Công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý sẽ được trả lương theo vị trí việc làm

Vị trí việc làm của công chức được quy định là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (khoản 3 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008).

Nguyên tắc trả lương

– Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau;

– Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề;

– Sắp xếp lại nhóm ngạch, số bậc trong các ngạch công chức, khuyến khích công chức nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ,…

Từ năm 2021, dù công chức mới được tuyển dụng nhưng có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm thì vẫn được trả lương tương xứng với năng lực của mình.

LSO