VKSND tối cao hướng dẫn phối hợp kiểm sát giao, gửi bản án, quyết định thi hành án hình sự

(LSO) – Ngày 17/9/2020, VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn số 27/HD-VKSTC Hướng dẫn phối hợp kiểm sát việc Tòa án giao, gửi bản án, quyết định; ra quyết định hoặc ủy thác ra … Đọc tiếp VKSND tối cao hướng dẫn phối hợp kiểm sát giao, gửi bản án, quyết định thi hành án hình sự