Thời hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Luật sư

29/10/2020 06:26

(LSVN) – Thời hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ là khoảng thời gian chủ thể bảo vệ thực hiện xong một biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể bị xâm phạm, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ. Tuỳ theo nội dung vụ việc, tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm mà thời hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ sẽ theo quy định cụ thế.

Ảnh minh họa.

Ban thường vụ Liên Đoàn Luật sư Việt Nam vừa ban hành Quyết định 139/QĐ-BTV ngày 20/10/2020, về việc ban hành quy định về hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề Luật sư. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định về hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề Luật sư.

Theo đó, tại Điều 10 quy định cụ thể về thời hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Luật sư.

Cụ thể, thời hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ là khoảng thời gian chủ thể bảo vệ thực hiện xong một biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể bị xâm phạm, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ.

Tuỳ theo nội dung vụ việc, tính chất, mức độ của hành vi xâm phạm, thời hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ được quy định như sau:

– Đối với vụ việc nội dung rõ ràng, đủ tài liệu, chứng cứ thì thời hạn giải quyết là 07 ngày làm việc, kể từ ngày chủ thể bảo vệ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ.

– Đối với các vụ việc có tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau, cần thu thập thêm tài liệu, chứng cứ… thì thời hạn giải quyết là 15 ngày, kể từ ngày chủ thể bảo vệ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ.

– Trường hợp vụ việc xảy ra tại một địa phương nhưng xâm phạm đến nhiều luật sư ở các địa phương khác nhau, thì thời hạn giải quyết được tính cho chủ thể bảo vệ là Đoàn Luật sư đầu mối phối hợp với các Đoàn Luật sư trong quá trình giải quyết vụ việc. Thời hạn giải quyết là 30 ngày, kể từ ngày chủ thể bảo vệ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bảo vệ.

– Trường hợp đã giải quyết lần đầu theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này nhưng chưa được xem xét, giải quyết, hành vi xâm phạm vẫn tồn tại thì thời hạn giải quyết yêu cầu bảo vệ lần kế tiếp là 10 ngày, kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết của chủ thể giải quyết lần đầu.

Quyết định 139/QĐ-BTV về việc ban hành quy định về hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề Luật sư được ban hành ngày 20/10/2020.

Quy định về hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Luật sư bị xâm phạm trong quá trình hành nghề Luật sư đã được Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.

THANH THANH