Từ 25/11 giảm 01 Phó phòng của cơ quan chuyên môn cấp huyện

15/09/2020 10:07

(LSO) – Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2014/NĐ-CP về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, mỗi phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được quy định bình quân 02 Phó Trưởng phòng thay vì tối đa 03 người như quy định cũ.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, Nghị định quy định bình quân mỗi phòng có 02 Phó Trưởng phòng. Căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và tổng số lượng Phó Trưởng phòng, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn cho phù hợp.

Nghị định cũng quy định, ở cấp huyện, phòng Dân tộc chỉ được thành lập nếu đáp ứng các tiêu chí sau:

– Có tối thiểu 5000 người dân tộc thiểu số đang cần Nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển;

– Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh, quốc phòng; địa bàn xen canh, xen cư, biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại.

Căn cứ quy định tại Nghị định này, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định việc thành lập hoặc không thành lập và kiện toàn tổ chức các phòng cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, bảo đảm không tăng số lượng phòng khi thực hiện Nghị định này.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân cấp huyện:

– Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan;

– Quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng theo quy định tại Nghị định này;

– Quyết định phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã và phân cấp hoặc ủy quyền cho phòng và Trưởng phòng (Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật;

– Hàng năm, báo cáo với Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của phòng;

– Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2020.

THANH THANH